Tämä on Kuntosali- ja liikuntapalvelut GoFit Oy:n (256001-5) Henkilötietolain (523/99) 10§ ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 18.4.2018. Päivitetty 30.12.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

Kuntosali- ja liikuntapalvelut GoFit Oy (Y-tunnus: 256001-5)
Osoite: Jukupolku 3, 85100 Kalajoki
E-mail: info@gofit.fi
Puhelinnumero aukioloaikoinamme: 044 5659 317
Web-sivut: www.gofit.fi

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Helisten Johanna, johanna.helisten@gofit.fi, p. 040 7375 472

 

3. Rekisterin nimi

GoFit Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen käsittelyn ja keräämisen perusteet

Keräämme henkilötietoja asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on GoFitin ja asiakkaan välinen sopimus (esimerkiksi kanta-asiakkuus tai personal trainer- valmennus) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös omaa markkinointia varten. Tällöin käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme luovuta keräämiämme tietoja ulkopuolisille.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterimme pitää sisällään asiakas- ja/tai palvelusuhteen mukaan osan tai kaikki seuraavista tiedoista:
Henkilön etu- ja sukunimi
Tarvittaessa yrityksen nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Henkilöturvatunnus (edellytys laskutusasiakkuudelle)
Tiedot käynneistä (leimaukset sisälle salille/ryhmäliikuntaan, personal trainer- valmennukset)
Mahdolliset laskutukseen liittyvät tiedot
Mahdolliset terveyteen liittyvät tiedot, jotka ovat oleellisia valmennussuhteessa

 

6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

Henkilötietojasi käyttää yksi tai useampi seuraavista tahoista (asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten, saataviemme hoitamista varten tai kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi):
GoFit Oy ja sen työntekijät
Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaan korttimaksun (Nets)
Yritys, joka huolehtii kulunvalvontajärjestelmästämme sekä kassa- ja laskutusjärjestelmästämme
Yritys, joka huolehtii GoFit Oy:n kirjanpidosta
Yritys, joka huolehtii GoFit Oy:n perinnästä
Tilintarkastaja, joka tarkastaa GoFit Oy:n kirjanpidon

 

7. Henkilötietojen säilytysajat ja säilytyksen perusteet:

Kirjanpitoaineisto: kuuden (6) vuoden ajan (kirjanpitolaki)
Personal trainer- ja pienryhmävalmennukset: tiedot poistetaan asianmukaisesti vähintään kerran vuodessa

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme luovuta keräämiämme tietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle.

 

10. Automaattinen päätöksenteko

Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
Manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

 

12. Rekisterissä olevan oikeudet

Oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka antaa lisää tietoa asiasta. Tulet saamaan tietosi kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Oikeus rekisterissä olevien tietojen oikaisemiseen, mahdolliset virheelliset tiedot voi hoitaa rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinointikielto)

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti

Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumus markkinointiin)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista rekisteristä (= ”oikeus tulla unohdetuksi”). HUOM! ”Oikeus tulla unohdetuksi” pätee vain silloin, jos rekisterinpitäjällä (GoFit Oy) ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen poistamista varten voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.